• CZYM JEST EDUKACJA DOMOWA?


    • Każde dziecko, które ma od 6 do 18 lat, musi się uczyć. Spełnia wtedy obowiązek przedszkolny, szkolny i nauki. Dyrektor przedszkola albo szkoły może zgodzić się, żeby dziecko uczyło się w domu. Wniosek należy złożyć do dyrektora przedszkola, szkoły, do której dziecko jest przyjęte. Wtedy nauczycielami dziecka mogą być:

     • rodzice,
     • opiekunowie prawni,
     • inne osoby, które wskażą rodzice albo opiekunowie.

     Takie osoby nie muszą kończyć specjalnych studiów ani szkoleń.


       CO MUSISZ PRZYGOTOWAĆ?

     1. Wniosek o zezwolenie na edukację domową. 
     2. Oświadczenie − że zapewnisz dziecku warunki, które umożliwią mu realizację podstawy programowej na tym etapie kształcenia.
     3. Zobowiązanie, w którym napiszesz, że twoje dziecko będzie przystępowało do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.


       JAK OCENIANE JEST DZIECKO?

     Na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Zakres egzaminów ustala dyrektor, który wydał zezwolenie na edukację domową. Po zdanych egzaminach twoje dziecko dostanie świadectwo ukończenia danej klasy. Na świadectwie nie będzie oceny z zachowania. Nie będzie też ocen z muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego. 

          

       PODSTAWA PRAWNA

     Art. 37. - [Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem oraz obowiązku szkolnego poza szkołą; edukacja domowa] - Prawo oświatowe, Dz.U.2021.1082 t.j.

     więcej: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-oswiatowe-18558680/art-37


                OFERUJEMY:

      

     ·         bieżący kontakt z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (online lub osobisty) w godzinach wyznaczonych konsultacji,

     ·          udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,

     ·         podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wypożyczane na cały rok szkolny,

     ·          pomoce dydaktyczne służące realizacji podstawy programowej, znajdujące się w zasobach szkoły   w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,

     ·         dostęp do lektur i innych zasobów bibliotecznych zgodnie z regulaminem biblioteki szkolnej,

     ·          możliwość wzięcia udziału w konkursach kuratoryjnych, olimpiadach przedmiotowych lub testach kompetencyjnych organizowanych na terenie szkoły,

     ·         pomoc w  przygotowaniu do egzaminów końcowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, tzw. egzamin ósmoklasisty: możliwość udziału w próbnym egzaminie, dostęp do testów egzaminacyjnych z lat poprzednich,

     ·         udział w szkolnych wydarzeniach,

     ·         wyjścia edukacyjne do muzeów, teatrów, udział w lekcjach muzealnych itp.   razem z uczniami stacjonarnymi danej klasy (po wcześniejszych konsultacjach z nauczycielami poszczególnych klas, dodatkowo płatne),

     ·         uczestnictwo w aktywizujących zajęciach pozalekcyjnych zgodnie z bieżącym harmonogramem i ofertą szkoły,

     ·         warsztaty edukacyjne dla dzieci i rodziców,

     ·         zestaw pomocy naukowych do wykorzystania przez rodzica (baza platform edukacyjnych oraz innych szkolnych internetowych zasobów edukacyjnych),

     ·         wsparcie szkolnego psychologa i pedagoga,

     ·         zapewniamy legitymacje szkolne oraz świadectwa szkolne.