• Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Nr 7 im. ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu

   Szkoła Podstawowa Nr 7 im. ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu.

   • Data publikacji strony internetowej:
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Niektóre linki (pliki tekstowe, PDF lub obrazy) mogą nie posiadać tytułu lub/i tekstu alternatywnego w postaci atrybutu alt lub posiadać uproszczony tekst alternatywny.

    

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia:
   • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

   Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez zewnętrzny podmiot.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wioletta Pluta.
   • E-mail: sekretariat@sp7.jaroslaw.pl
   • Telefon: 16 621 60 77

   Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

   "Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   Deklaracja dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych
   • Przy wejściu głównym do budynku zainstalowano dzwonek umożliwiający wezwanie asystenta osoby niepełnosprawnej.
   • Wejście nr 2 do budynku wyposażone jest w podjazd umożliwiający wjazd do szkoły osobom na wózkach inwalidzkich.
   • Na parkingu zostało wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
   • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w pobliżu wejścia głównego do budynku.
   • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
   • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
   • Informacja o najważniejszych punktach w budynku sekretariat, księgowość, gabinet dyrektora, sale lekcyjne, sala gimnastyczna, szatnie, stołówka, toalety) zapewniona jest w sposób wizualny – w postaci tablic w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących informacyjnych.
   • Dla osób z ograniczeniami mobilności w budynku dostępne są na parterze: sekretariat, księgowość, gabinet dyrektora, sale lekcyjne, sala gimnastyczna, szatnie, stołówka.
   • W szkole istnieje nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
   • W budynku nie ma windy, która umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.
   • W budynku drzwi wejściowe i korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

  • Deklaracja dostępności

   Deklaracja dostępności dostępna jest w pliku: 

   SP_7_deklaracja_dostepnosci_strony_WWW_2022.pdf


   Ochrona danych osobowych:

   Dane kontaktowe IOD:
   Pan Arkadiusz Korbelak
   tel.:  694 471 042
   e-mail:  iod@sp7.jaroslaw.pl

    

   Polityka prywatności

   POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Podstawowej nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu zawarta jest w dokumencie:

   SP_7_Polityka_Prywatnosci.pdf

    

    

  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania - napisz do nas.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać