• Z kart historii szkoły.

    •  

     Historia szkoły jest bogata. Pierwsza wzmianka o szkole datuje się na rok 1868. W publikacji Augusta Szczurowskiego „Skorowidz powiatu jarosławskiego na rok 1902” odnajdujemy adnotację o istniejącej w owym czasie  dwuklasowej, filialnej szkole mieszanej położonej na przedmieściu Leżajskim, której patronował Stanisław Staszic.

     W szkole mieszczącej się w murowanym budynku uczyło się 117 uczniów, a językiem wykładowym był język polski. Z dostępnych materiałów źródłowych dowiadujemy się, że nauczycielami prowadzącymi była Sznyrkiewiczówna Helena i Czopanowska Olimpia, zaś przewodniczącym Rady szkolnej miejscowej: Dr Jahl Władysław. Na mocy reskryptu z 15 marca 1902 roku Radzie szkolnej miejscowej przysługiwał przymus szkolny pierwszej instancji.

      23 listopada 1896 roku Uchwałą Miejskiej Rady Komunalnej nadano szkole imię Staszica.

     W 1909 roku przekształcono istniejącą szkołę na szkołę czteroklasową i dobudowano piętro do budynku szkoły.

     Po pierwszej wojnie światowej cofające się wojska austrowęgierskie spaliły przedmieście, w tym również szkołę, którą odbudowano po wojnie. Z notatek Jana Kilarskiego, kierownika szkoły, założyciela pierwszej kroniki szkoły datowanej na rok 1923 wynika, że jego poprzednikami byli m.in. Ludkiewicz, Kijowski, Zawitkowski.

     Jan Kilarski i jego żona Bronisława są  znaczącymi postaciami w dziejach naszej placówki. Związali swoje życie z „Przedmieściem” na około 27 lat od 1923 do 1950 roku.

     W tym czasie szkoła tętniła życiem,  stanowiła ośrodek życia kulturalnego uczniów, rodziców i mieszkańców dzielnicy. Wszystkie dzieci miały możliwość kształcenia się. W szkole organizowano również zajęcia dodatkowe, okolicznościowe imprezy i uroczystości z udziałem uczniów i lokalnych mieszkańców.

     Przyszedł rok 1939, a wraz z nim czas wojny. Budynek szkoły od 13 września był kwaterą żołnierzy hitlerowskich. W  okresie wojny w budynku funkcjonowały  dwie szkoły: polska i ukraińska. 

     Lata wojny to czas prześladowań narodu polskiego. Jan Kilarski był również prześladowany i więziony. Po jego aresztowaniu kierownikiem szkoły została pani Bronisława Kilarska, która  mimo prześladowań ze strony Hołowatego (kierownik szkoły ukraińskiej) i jego żony dbała o polskość szkoły i jej uczniów.

     20 lipca 1940r. kierownik Kilarski został aresztowany i wywieziony do Oranienburga, a po powrocie w 1941 pracował w szkole w Jarosławiu.

     Po wojnie od 1946 kierownikiem był Ludwik Reichel.  Uporządkował on zaniedbane sprawy organizacyjne szkoły, kancelarię szkolną, dożywianie młodzieży, sprawę współpracy szkoły z domem. Stworzył koło dramatyczne i śpiewacze. Uczniowie chętnie prezentowali się podczas przedstawień, występów chóru, sporządzali stroje i  dekoracje. Dzięki zaangażowaniu pana Reichla szkoła zdobywała fundusze na zakup kurtyny, książek do biblioteki szkolnej i teatralnej, na przybory sportowe i cele charytatywne. Kierownik miał przy szkole ogródek, morwy i hodowlę jedwabników.

      W 1948r. na stanowisko kierownika powrócił Jan Kilarski. Po 27 latach pracy w tutejszej szkole w roku 1950 podjął decyzję o przejściu na zasłużoną emeryturę.

           W 1951r. nowym kierownikiem została p. Maria Płachta. Po niej od 1963r. jej mąż p. Michał Płachta.

                 W sierpniu 1956r. przeprowadzono kapitalny remont  budynku szkolnego. Wykonano podłogi w izbach lekcyjnych i w kuchni mieszkania służbowego. Częściowo wybudowano, częściowo przebudowano piece we wszystkich izbach lekcyjnych i mieszkaniu służbowym. Podczas remontu zbudowano nowe ustępy dla chłopców. Nadto całą działkę szkolną ogrodzono.

      

                 Stanowisko dyrektora od września 1971 r. objął  pan Bronisław Małek.

      Okres pełnienia funkcji przez p. Małka, to czas kapitalnego remontu obiektu oraz jego rozbudowa. Wystarczy wymienić: wybudowanie sali gimnastycznej, zainstalowanie sanitariatów w budynku szkoły, kotłowni i centralnego ogrzewania. Wybudowano schody do dolnej części podwórza, utwardzono boisko sportowe. W 1978 r. naukę rozpoczęto w nowym, przestronnym i słonecznym obiekcie. Nowe wnętrza sprzyjały realizowaniu głównych założeń pracy szkoły, których celem była nie tylko edukacja ale i wychowanie młodego pokolenia w zgodzie z ustrojem państwa. Szkoła tętniła życiem, uczniowie aktywnie uczestniczyli w jej życiu, biorąc udział w przeglądach artystycznych, sportowych, czynach społecznych.

     Wrzesień 1983 r. przyniósł kolejne zmiany. Nowym dyrektorem placówki została pani Bronisława Białowąs.

      

      Był to dla Polski okres szczególnych przemian, zmieniająca się sytuacja w kraju stawiała przed nią nowe wyzwania. Pani Białowąs była zapobiegliwym gospodarzem, umiejącym w tych ciężkich czasach zapewnić placówce oraz jej społeczności jak najlepsze warunki rozwoju. Dzięki staraniom p. Białowąs 14 października 1989 r. przywrócono szkole imię ks. Stanisława Staszica, a 3 maja 1991r. w 200-setną rocznicę ustanowienia Konstytucji poświęcono i nadano szkole sztandar.

     W owym czasie szkoła stanowiła centrum kultury w środowisku. Uczniowie rozwijali swoje zdolności, pasje i chętnie prezentowali je na forum szkoły i miasta. Pani Bronisława Białowąs pracowała w naszej szkole do grudnia 1991 r., tj. do śmierci, która zaskoczyła wszystkich.

     W czasie choroby pani Białowąs obowiązki dyrektora pełniła Pani Danuta Wierzbieniec.

     Ogłoszony w lutym 1992r. konkurs na dyrektora wygrał długoletni pracownik naszej szkoły pan Mieczysław Chomont, który funkcję tę sprawował przez 10 lat.

     Na okres kadencji p. Chomonta przypada  reforma szkolna, w wyniku której z  dniem 1 IX 1999 r. szkoła o strukturze organizacyjnej klas I - VIII została przekształcona w szkołę o strukturze organizacyjnej klas I-VI. Szkoła tętniła życiem, uczniowie aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, biorąc udział w przeglądach artystycznych i sportowych.

     17.06.2002r. w drodze konkursu wyłoniony został nowy dyrektor szkoły pan Zenon Skrzypek. Dzięki podejmowanym przez niego staraniom nasza placówka staje się coraz nowocześniejsza. Pięknieje nie tylko budynek, jego wnętrze, wyposażenie sal lekcyjnych, ale również otoczenie szkoły: boisko sportowe, plac zabaw, ogródek botaniczny. 

      

        Od 2017 r. w następstwie przeprowadzenia reformy systemu oświaty ponownie staliśmy się ośmioklasową szkołą podstawową obejmującą klasy I – VIII. W szkole funkcjonują również dwa oddziały przedszkolne dla młodszych dzieci.

                 Nasza szkoła jest placówką nowoczesną, otwartą na potrzeby młodego człowieka, wyposażonego w takie wiadomości i umiejętności, które pozwolą mu funkcjonować we współczesnym świecie.

                 Wdrażamy naszych uczniów do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych. Nauczyciele i uczniowie mają do swojej dyspozycji tablice interaktywne, projektory multimedialne i laptopy z dostępem do Internetu. W szkole realizowane są programy innowacyjne z zakresu konstruowania i programowania robotów, gry w szachy, ortograficzne, czytelnicze i teatralne.

      

     W szkole wdrażanych jest wiele projektów edukacyjnych. Na uwagę zasługują m. in. projekty realizowane w ramach założeń programu „Książki naszych marzeń” oraz „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dzięki przystąpieniu do w/w projektów unijnych wzbogacono księgozbiór biblioteki szkolnej.  W trosce o bezpieczeństwo uczniów i społeczności lokalnej pozyskano dodatkowe środki z funduszy unijnych na realizację programu Bezpieczna+.

      

     Rozwijamy zdolności i zainteresowania uczniów poprzez organizowanie zajęć dodatkowych, kół zainteresowań, konkursów przedmiotowych, turniejów sportowych, uroczystości szkolnych, apeli i koncertów. Wynikiem podejmowanych działań są sukcesy osiągane przez naszych uczniów w konkursach i zawodach sportowych na różnych szczeblach oraz wysokie wyniki na sprawdzianach zewnętrznych. Uczniowie biorą udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i wojewódzkich. Tradycyjnie każdego roku uczestniczą i zajmują czołowe miejsca w Wojewódzkim Konkursie Budowy i Programowania Robotów GG Robot, w powiatowych konkursach: matematycznym „Trójwymiarowy świat matematyki”; recytatorskich „Wawrzynek” oraz „Wiosna w sercu, wiosna wkoło”; konkursie „Kolęd i pastorałek”; „Międzyszkolnym konkursie piosenki angielskiej”; międzyszkolnych konkursach plastycznych „Bezpieczna droga do szkoły” i „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”. Jesteśmy również organizatorami międzyszkolnego Jarosławskiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów.

     W szkole wspomaga się również uczniów mających trudności w nauce poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, rewalidacyjnych, korekcyjno - kompensacyjnych i logopedycznych.

     Szkoła zapewnia uczniom atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu, organizując wycieczki, spotkania integracyjne oraz półkolonie w czasie ferii i wakacji.

     Istniejemy dla dzieci, rodziców i społeczności lokalnej włączając ich aktywnie w życie szkoły. Cyklicznie organizujemy Święto Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, spotkania opłatkowe, przyjazne wywiadówki (rodzice-uczniowie), środowiskowe festyny integracyjne. Od wielu lat przy współpracy z lokalną parafią organizujemy cieszący się ogromną popularnością piknik środowiskowy. W podejmowanych  działaniach dużym wsparciem są rodzice, którzy współdecydują i chętnie angażują się w prace na rzecz szkoły i środowiska.

     Tradycją szkoły są programy artystyczne z okazji świąt państwowych i religijnych przedstawiane w kościele parafialnym.  

     Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły był Jubileusz 150 – lecia placówki. W roku 2018 doszło do międzypokoleniowego spotkania absolwentów i uczniów.

      W naszej szkole aktywnie działa Szkolne Koło Wolontariatu. Uczniowie angażują się w liczne  akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły i miasta. Okres świąt Bożego Narodzenia oraz świąt Wielkiej Nocy jest dla nas czasem organizacji  kiermaszów świątecznych.

     Społeczność naszej szkoły uczestniczy w dorocznych kwestach w ramach Jarosławskich Pól Nadziei.

      

     Udział w tych akcjach sprawia, że nasi wychowankowie stają się ludźmi tolerancyjnymi, kulturalnymi, respektującymi zasady etyczne i moralne oraz otwartymi na świat i potrzeby innych.

     Szkoła należy do sieci Szkół Promujących Zdrowie i aktywnie włącza się w działalność statutową. Cyklicznie od ponad 10 lat organizujemy spotkania promujące zdrowy styl życia – „Majówka dla uczniów klas III jarosławskich szkół podstawowych”.

     W szkole propaguje się zachowania prozdrowotne poprzez systematyczną realizację programów rządowych: „Owoce w Szkole”, „Szklanka mleka”, „Trzymaj formę” i wielu programów profilaktycznych np. „Wolność oddechu, zapobiegaj astmie”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Zawsze razem”. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły wdrożono program z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Przeszkoleni nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły we współpracy z COM w Jarosławiu dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami podczas corocznie organizowanych imprez szkolnych i środowiskowych. Uczniowie systematycznie biorą udział w konkursach z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

      

     Ważnym aspektem pracy naszej szkoły jest działalność ekologiczna. Bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach, przeprowadzamy  zbiórki szkła, tworzyw sztucznych, makulatury, zużytego sprzętu elektronicznego, baterii, kształtując świadomość ekologiczną uczniów i rodziców. Dzięki ich zaangażowaniu szkoła wielokrotnie została nagrodzona w konkursach dotyczących zbiórki surowców wtórnych.

     Efektem wspólnej pracy uczniów naszej szkoły ze szkołą w Świdniku jest piękny ogród deszczowy zrealizowany w ramach projektu "Dziś to jutro - szanujmy zielone dziedzictwo" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oś 1 - –Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

      

     Szkoła posiada ugruntowaną pozycję wśród placówek działających na terenie miasta, współpracując z Urzędem Miasta oraz instytucjami wspierającymi działalność szkoły bezpiecznej i przyjaznej uczniom. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Jarosławiu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Sądem Rodzinnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną, Centrum Opieki Medycznej, Miejską Biblioteką Publiczną, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Jarosławskim Stowarzyszeniem Przewodników Turystycznych, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Współpracuje również ze szkołami wyższymi tj. Państwową Wyższą Szkołą Techniczno – Ekonomiczną w Jarosławiu, Uniwersytetem Rzeszowskim, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania.

     Nieprzerwanie od 2002 r. przeprowadzane są w szkole remonty, m.in.: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja centralnego ogrzewania, remont sali gimnastycznej, modernizacja kuchni i łazienek, bieżące remonty sal lekcyjnych, modernizacja oświetlenia sal lekcyjnych, termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej, ogrodzenie działki szkolnej, modernizacja i rozbudowa parkingu.

      

     Zapraszamy do zwiedzania placówki

      

     Z kart historii szkoły - strona archiwalna

     FRAGMENTY KRONIKI SZKOŁY: ROZBUDOWA_SZKOŁY_W_LATACH_1973_- 1978_NADANIE_IMIENIA_W ROKU 1989 I_SZTANDARU 1991.pdf

     Kronika szkoły od roku 1923